Algemene voorwaarden

 

 

Algemene (Online) Voorwaarden / Gebruikersovereenkomst : overeenkomst tussen VAVATO en bieder/koper

 

ARTIKELEN:

 

 1. Definities

 

VAVATO                                                                      

Makelaarskantoor VAVATO BVBA met maatschappelijke zetel te 9100 Sint-Niklaas, Passtraat 15 met ondernemingsnummer 0599.890.164 in zijn hoedanigheid van tussenpersoon.

 

Bieder/koper:                                                                

De rechtspersoon of natuurlijke persoon, die zich heeft geregistreerd op de website van VAVATO en/of deelneemt aan een door VAVATO georganiseerde (internet)veiling.

 

Opdrachtgever:                                                            

De rechtspersoon of natuurlijke persoon die VAVATO de opdracht heeft gegeven om in haar naam en voor haar rekening één of meerdere goederen te veilen en verkopen.

 

Website:                                                                          

De door VAVATO in stand gehouden website www.vavato.com.

 

Algemene (Online) Voorwaarden /                            

deze (online) veiling- en verkoopvoorwaarden.

Gebruikersovereenkomst:

 

Specifieke (Online) Voorwaarden:                             

de naast, in aanvulling op of in afwijking van de algemene (online) voorwaarden /

gebruikersovereenkomst voor deelname aan een specifieke veiling, zoals vermeld op de website voor de betreffende veiling.

 

 

Registratie:                                                                   

inschrijving door bieder/koper op de website door middel van het op de website invullen van het registratieformulier.

 

Persoonsgegevens:                                                        

de gegevens die bieder/koper bij registratie doorgeeft en die tot zijn persoon herleidbaar zijn.

 

Bieding of bod:                                                               

een voor een kavel geboden bedrag.

 

Kavel:                                                                         

één of meer goederen en zaken die worden geveild.

 

Combinatiekavel:                                                          

een kavel die bestaat uit gecombineerde afzonderlijke kavels.

 

Veiling:                                                                          

door VAVATO georganiseerde verkoop van één of meerdere kavels.

 

Toewijzing:                                                                   

de uitdrukkelijke verklaring van VAVATO aan bieder/koper dat de kavel aan hem is toegewezen.

 

Koopovereenkomst:                                                     

de overeenkomst die na toewijzing tussen (aspirant)koper en opdrachtgever ontstaat.

 

Volledige koopprijs:                                                     

Het bedrag dat door de bieder/koper geboden wordt, vermeerderd met veilingkost en BTW.

 

Consument:                                                                   

een natuurlijk persoon die niet in zijn beroeps- of bedrijfsactiviteit handelt.

 

Handelaar:                                                                    

een natuurlijk persoon of rechtspersoon die handelt binnen zijn beroeps-, bedrijfs—of ambachtsactiviteit.

 

Gebruiker:                                                                     

Eenieder die zich op de website heeft geregistreerd.

 

Openbare veiling:                                                         

een veiling waarbij bieder/koper de mogelijkheid heeft om persoonlijk aanwezig te zijn;

 

Levering of afgifte:                                                      

De feitelijke overdracht van de kavel naar de nieuwe eigenaar.

 

Veilingkosten:                                                                

Het percentage waarmee de bieding vermeerderd wordt, exclusief BTW.

 

Waarborg:                                                                     

Bieders/kopers kunnen verplicht worden tot het betalen van een waarborg tot 50% van de koopsom gedurende de periode van de verkoop. Deze periode wordt bepaald door VAVATO. Wanneer het bod niet toegekend wordt aan de bieder, zal de waarborg zonder bijkomende intrest of vergoeding terugbetaald worden.

 

 

 

2.              Algemeen

 

 1. De toepassing van deze gebruikersvoorwaarden wordt door de bieder/koper aanvaard door het enkel feit van registratie op de website van Makelaarskantoor VAVATO BVBA (hierna: VAVATO).
 2. VAVATO zorgt als tussenpersoon voor een online veiling platform en zal in naam en voor rekening van de opdrachtgever verkopen op het internet. Op geen enkel ogenblik wordt VAVATO eigenaar van de verkochte goederen (behalve in gevallen van 9a en 11c).
 3. Enkel de Nederlandstalige versie van de gebruikersovereenkomst is Eventuele vertalingen zijn louter informatief.
 4. Deze gebruiksovereenkomst is niet overdraagbaar
 5. Niet geldigheid van één of meer clausules van deze gebruikersovereenkomst heeft in geen geval invloed op de geldigheid van andere contractuele clausules. 
 6. Bieder/koper moet eveneens de bijzondere (online) voorwaarden van VAVATO raadplegen en heeft deze bij registratie aanvaard samen met huidige algemene (online) voorwaarden, deze maken deel uit van de overeenkomst tussen de partijen. Alle (online) voorwaarden van bieder/koper worden uitdrukkelijk uitgesloten. 
 7. In geval van discrepantie tussen de algemene (online) voorwaarden en de specifieke (online) voorwaarden, zullen de specifieke (online) voorwaarden voorrang krijgen
 8. Zodra bieder/koper een bod uitbrengt, heeft hij reeds alle bepalingen en voorwaarden die in deze gebruikersovereenkomst en het privacybeleid staan of waarnaar VAVATO verwijst in deze gebruikersovereenkomst, aanvaard. Alle bepalingen en voorwaarden van deze gebruikersovereenkomst zijn verschenen tijdens de registratie en werden uitdrukkelijk aanvaard. Bieder/koper kan niet tot aankoop overgaan zonder deze aanvaard te hebben. Door registratie op de website verbindt bieder/koper (ook buitenlandse bieders/kopers) zich tot de gebruiksovereenkomst met VAVATO en de registratie impliceert de onvoorwaardelijke en onherroepelijke aanvaarding van  de volgende gebruikersvoorwaarden: 

3.              Persoonsgegevens

 

 1. Bieder/koper verklaart dat hij meerderjarig is. 
 2. Door registratie geeft koper/bieder VAVATO de uitdrukkelijk toestemming om zijn persoonsgegevens op te slaan en te gebruiken in overeenstemming met het privacybeleid beschikbaar op de website van VAVATO.
 3. Bieder/koper staat in voor de juistheid en de volledigheid van zijn persoonsgegevens. Elke bieder/koper is gehouden zich te identificeren. Iedere wijziging van zijn persoonsgegevens wordt schriftelijk (per email, of via de website van VAVATO) aan VAVATO doorgegeven.
 4. VAVATO behoudt zich het recht voor om de identiteit van bieder/koper te controleren via externe databanken m.b.v. een gerechtsdeurwaarder/notaris. VAVATO kan te allen tijde de juistheid van de gegevens bij registratie opvragen en opvolgen. De gerechtsdeurwaarder/notaris kan tevens de locatie van waarop bieder/koper ingelogd is, controleren via zijn IP adres. VAVATO is bevoegd de persoonsgegeven van bieder/koper aan de opdrachtgever of aan een ingeschakelde derde door te geven. 
 5. Bieder/koper dient op het eerste verzoek van VAVATO een kopie van zijn identiteitsbewijs voor te leggen. 
 6. VAVATO kan iedere bieder/koper ten alle tijde uitsluiten bij twijfel over de identiteit en/of solvabiliteit. 
 7. De gebruikersnaam en het wachtwoord waarvan bieder/koper gebruik maakt, zijn persoonlijk en niet overdraagbaar. Zodra bieder/koper vermoedt dat een ander zijn wachtwoord kent, dient hij VAVATO hiervan per omgaande op de hoogte te stellen zodat de registratie geblokkeerd kan worden ter voorkoming van misbruik. 
 8. VAVATO is gerechtigd nakoming te vorderen van bieder/koper van een bieding die heeft plaatsgevonden onder zijn gebruikersnaam met zijn wachtwoord. 

 

4.              Geen onrechtmatig of verboden gebruik

 

 1. Bieder/koper garandeert dat hij de website niet zal gebruiken voor enig onrechtmatig doel of enig doel dat ingevolge deze voorwaarden, bepalingen en mededelingen verboden is. 
 2. Bieder/koper mag de website niet gebruiken op een manier waardoor schade, storing, overbelasting of aantasting veroorzaakt wordt aan VAVATO of derden. 
 3. Bieder/koper dient zich behoorlijk te gedragen en mag geen schade toebrengen aan de website of andere bieders/kopers.
 4. Bieder/koper mag op geen enkele wijze via de website materialen of informatie verkrijgen of trachten te verkrijgen indien de betreffende materialen of informatie niet voor dat doel zijn verstrekt of beschikbaar zijn gesteld. 
 5. Bieder/koper is, ook ingeval van misbruik, aansprakelijk voor alle handelingen die op de website onder zijn gebruikersnaam met zijn wachtwoord plaatsvinden. Bieder/koper vrijwaart VAVATO voor alle eventuele schade die voortvloeit uit misbruik van zijn gebruikersnaam en/of wachtwoord. 
 6. VAVATO is gerechtigd om zonder opgaaf van reden(en) de registratie van een bieder/koper te weigeren en/of eenzijdig te beëindigen
 7. Bieder/koper mag op geen enkele wijze bestanden uploaden die virussen, corrupte bestanden, of enige andere gelijksoortige software of programma’s, die de werking van de computers kunnen schaden, bevatten. 

 

 

5.              Veiling

 

 1. Alle loten worden toegewezen aan de hoogste bieder die kan worden geïdentificeerd en die aanvaard wordt als betrouwbaar en solvabel. Bij enig geschil tussen bieders beslist VAVATO zonder haar beslissing te motiveren. Tegen deze beslissing is geen verhaal mogelijk. De hoogste bieder zal de verplichting hebben de prijs van de toewijzing van het lot te betalen, te vermeerderen met 17 % voor de kosten en de BTW, alsook het volgrecht wanneer dit van toepassing is.
 2. VAVATO behoudt zich het recht voor om indien nodig het hoogst uitgebrachte bod te weigeren (bij o.a. doch niet limitatief twijfel over de identiteit en/of solvabiliteit van bieder/koper) en het tweede hoogste bod en/of ander bod als hoogste bod te beschouwen. Hierdoor blijft de tweede hoogste bieder en/of elke bieder aan zijn bod gebonden tot en met de dag dat de kavel opgehaald kan worden en/of geleverd kan worden (zoals bepaald onder artikel 10).
 3. Indien een kavel deel uitmaakt van een combinatiekavel, wordt dit vermeld op de website samen met op dat moment het hoogste bod op de afzonderlijke kavels. Indien een bod op een combinatiekavel groter of gelijk is aan het bod op de afzonderlijke kavels, wordt de combinatiekavel in principe toegewezen aan bieder/koper die het hoogste bod op de combinatiekavel heeft uitgebracht en niet aan bieder/koper die het hoogste bod op de afzonderlijke kavels heeft uitgebracht.
 4. VAVATO behoudt zich het recht voor om een veiling te annuleren, deze (eerder dan op de website vermeld) te beëindigen, op een ander tijdstip te laten plaatsvinden en/of verlengen zonder financiële of andere gevolgen o.v. de bieder/koper.
 5. VAVATO kan, zonder dat daaraan door bieder/koper rechten kunnen worden ontleend, voor of tijdens de veiling zonder opgave van reden een bieding niet als zodanig te erkennen, een of meer bieders/kopers uit te sluiten. 
 6. VAVATO kan goederen tot één kavel samenvoegen, een kavel splitsen en/of uit te veiling nemen. 
 7. VAVATO behoudt zich het recht voor om de veiling met 24 uur te verlengen indien er bijvoorbeeld sprake is van een storing op de website waardoor deze niet (volledig) voor alle gebruikers toegankelijk is. VAVATO behoudt zich tevens het recht voor om de veiling na afsluiten terug te heropenen en te verlengen indien er sprake is van een storing op de website waardoor deze niet (volledig) voor alle gebruikers toegankelijk is.
 8. Indien tijdens de laatste 10 minuten voor het sluiten van een kavel nog een bod wordt uitgebracht op dit kavel, wordt de veiling voor deze kavel in tijdsblokken van 10 minuten verlengd na de initiële sluitingstijd. 
 9. Voor bepaalde veilingen en verkopen kan VAVATO de bieder/koper verzoeken zijn solvabiliteit aan te tonen en hiervoor de bieder/koper verzoeken een waarborg van 50% van de koopsom te betalen. De waarborg zal in geval van niet toekenning van het bod aan de bieder/koper worden terugbetaald zonder enige intrest of vergoeding.
 10. VAVATO is niet aansprakelijkheid voor eventuele uit deze bepalingen voorvloeiende directe of indirecte schade voor bieder/koper of derden.

 

 

 

6.              Verdere afhandeling veiling

 

 1. Voordat een bod definitief wordt geplaatst ziet bieder/koper een controlescherm waarin de volledige koopprijs zichtbaar wordt. Na bevestiging is het bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk bindend. 
 2. Na het sluiten van de veiling wordt het resultaat voorgelegd aan de opdrachtgever.
 3. Het aankoop komt louter tot stand nadat VAVATO de identiteit, solvabiliteit, het betrouwbaar karakter van bieder/koper heeft kunnen controleren en mits de goedkeuring van de opdrachtgever.
 4. Toewijzing gebeurt slechts na overleg met en na instemming van de Opdrachtgever kan zonder opgaaf van reden besluiten om één of meer kavels niet te gunnen. 

 

7.              De kavels

 

 1. De te verkopen goederen zijn weergegeven in kavels.
 2. VAVATO behoudt zich het recht voor om te allen tijde de omschrijving van de kavels te wijzigen zonder dat daaraan door bieder/koper rechten kunnen worden ontleend. 
 3. Alle goederen worden verkocht in de staat waarin deze zich bevinden op het moment van de veiling met alle eventuele zichtbare of verborgen De bieders/kopers worden geacht de kavels grondig te hebben geïnspecteerd.
 4. Door een bod uit te brengen erkent en bevestigt bieder/koper uitdrukkelijk dat hij het goed waarop hij biedt voorafgaandelijk heeft bezichtigd, geïnspecteerd, bijgevolg de feitelijke toestand van het lot aanvaardt. en dat derhalve de artikelen van het boek VI “Marktpraktijken en consumentenbescherming” van het Wetboek van economisch recht inzake de verkoop op afstand niet van toepassing zijn.
 5. Alle goederen worden zonder enige garantie ter beschikking gesteld. 
 6. Alle goederen worden verkocht zonder waarborg ook indien de staat, de aard, de hoeveelheid of benaming niet conform is met de beschrijving in de catalogus.
 7. Alle inlichtingen, hetzij schriftelijk, hetzij mondeling door VAVATO verstrekt, zijn louter informatief en niet bindend. De beschrijving van de kavel primeert, een foto van het kavel is louter indicatief en ondersteund.
 8. VAVATO waarborgt niet de echtheid van een beschrijving met betrekking tot de auteur, de oorsprong, de datum, de ouderdom, de toewijzing aan of de echtheid van, het gewicht of de staat van het lot. Eventuele km-standen of draaiuren van voertuigen/machines, werkuren, bouwjaren, eerste inschrijvingsdata of andere technische of commerciële specificaties worden louter indicatief meegedeeld zonder enige garantie of verantwoordelijkheid van VAVATO of de opdrachtgever. Bij een eventuele foutieve vermelding in de catalogus geeft dit geen aanleiding tot koopvernietiging of koopontbinding. Iedere bieder/koper erkent op de hoogte te zijn dat er geen verhaalrecht mogelijk is. 
 9. Bieders/kopers moeten in acht nemen dat de aangeboden goederen mogelijks gebreken, zichtbare en onzichtbare, vertonen. Onder geen beding is VAVATO verantwoordelijk noch aansprakelijk voor dergelijke gebreken of schade die hieruit zou kunnen voortvloeien. 
 10. Bieders/kopers die kavels hebben aangekocht die het uitnemen van andere kavel bemoeilijken of onmogelijk maken, dienen de kavels op de eerste dag van de afhaling op te halen en dit zonder onderbreking. 
 11. Een kavel wordt voetstoots verkocht. Leidingen, kabels, en/of andere verbindingen voor energie, besturing of productie die zich aan of in een kavel bevinden worden, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, slechts verkocht tot de eerste afsluiting, fitting of aangebrachte merkteken. Ondergrondse of ingemetselde verbindingen behoren niet tot de kavel. 

 

8.              Onderzoekplicht bieder/koper en (non) conformiteit

 

 1. Tenzij bij de omschrijving van de kavel anders aangegeven of tussen partijen overeengekomen, wordt bieder/koper in de gelegenheid gesteld om tijdens de op de website aangekondigde bezichtigingsmomenten de kavel te bezichtigen. Bieder/koper wordt geacht daarvan gebruik te maken.
 2. Alle gebreken, zichtbare en onzichtbare, worden steeds beschouwd gekend te zijn door bieders/kopers.
 3. Elke aanspraak van bieder/koper, uit (non)conformiteit of uit andere hoofde, is echter uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. Bieder/koper heeft zich voldoende vergewist van de toestand waarin de gekochte goederen zich bevinden en accepteert deze op het moment dat hij zijn bieding uitbrengt. Bieder/koper heeft dus ook niet het recht de overeenkomst te ontbinden indien blijkt dat de kavel niet (volledig) voldoet aan de omschrijving van de kavel op de website. 
 5. Overeenkomstig artikel 6 c worden de goederen verkocht in de staat waarin ze zich bij veiling bevinden. 

 

 

9.              Facturatie en betaling

 

 1. Onmiddellijk na het ontvangst van de factuur moet bieder/koper de volledige koopsom, vermeerderd met de veilingkost en 21% BTW, betalen aan VAVATO binnen de op de factuur vermelde termijn. Na het verstrijken van de termijn opgenomen op de factuur, wordt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling de rouwkoop procedure in werking gezet. Indien de bieder/koper in verzuim is geraakt, is VAVATO bevoegd de kavel voor rekening en risico van de bieder/koper te verplaatsen, in opslag gegeven en/of opnieuw te verkopen. Bieder/koper is aansprakelijk voor elk nadelig door zijn verzuim veroorzaakte schade, zowel aan de zijde van VAVATO als de eventuele opdrachtgever, waaronder inbegrepen de verplaatsingskosten en de opslagkosten.
 2. VAVATO behoudt zich het recht voor om het bedrag van elke factuur dat niet betaald is op de vervaldag, van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling te verhogen met 10% intrestvoet en een schadebeding van 10 % met een minimum van 150,00 € (exclusief BTW). Zo gauw 1 factuur vervallen is, worden ook alle andere uitstaande facturen onmiddellijk opeisnaar. Alle betalingen gebeuren in de op de factuur vermelde munteenheid.
 3. Na betaling van de volledige gefactureerd som, ontvangt de bieder/koper een factuur en een afgiftenota en mag de bieder/koper vanaf dan beschikkien over de kavel. De koper zal uitgenodigd worden om zijn kavel op te halen op het op de website gepubliceerde afhaalmoment. Een kavel kan niet worden opgehaald dan na ontvangst van de volledige koopprijs. Elke gedane betaling strekt steeds eerst ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten, vervolgens van de facturen die het langst open staan, ook indien de koper bij betaling een ander betalingskenmerk vermeldt.
 4. Buitenlandse bieders/kopers dienen eveneens de volledige koopsom te voldoen. Indien wordt voldaan aan de voorwaarden van intracommunautaire verkopen en na controle van het BTW identificatienummer die gepaard zal gaan met de door de bieder/koper ondertekende vervoersverklaring (waaruit het plaats en het land van bestemming duidelijk blijkt), kan het BTW bedrag worden gerestitueerd. Dit kan enkel wanneer de bieder/koper de voornoemde verklaring binnen 5 dagen na levering aan VAVATO heeft bezorgd. Indien de verleggingregeling van toepassing is, is de koper geen BTW verschuldigd en dient de koper zelf zorg te dragen voor de correcte fiscale afwikkeling die op hem van toepassing zouden zijn en vrijwaart de koper VAVATO dienaangaande.
 5. Bij weigering tot betaling over te gaan of bij insolvabiliteit van de bieder/koper, kan VAVATO of de gerechtsdeurwaarder overgaan tot onmiddellijke invordering, het lot opnieuw in veiling brengen of toewijzen aan de tweede hoogste bieder. De (rouw)koper zal instaan voor de geleden schade en zal nimmer de gebeurlijke hogere prijs kunnen opvragen. Alle kosten om het niet betaalde lot opnieuw in veiling te brengen of het verschil tussen het tweede hoogste bod zijn ten laste van de bieder/koper dewelke niet tijdig heeft voldaan.
 6. Bieder/koper heeft, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, geen recht op korting of enige vorm van verrekening. VAVATO kan wel naar believen compenseren of netting toepassen op vorderingen met de bieder/koper.

 

 

10.           Risico- en eigendomsovergang

 

 1. Vanaf toewijzing zijn alle kavels voor rekening en risico van de bieder/koper.
 2. VAVATO is niet aansprakelijk in geval van ongeval, verlies, brand, diefstal, waterschade, natuurramp of elk ander risico/schadegeval waardoor de goederen of een deel ervan verloren Geen enkel verhaal zal geldig zijn ten aanzien van VAVATO.
 3. De bieder/koper wordt slechts eigenaar van de goederen na volledige betaling van de koopsom, inclusief het opgeld, de BTW en eventueel overige door de koper verschuldigde bedragen aan VAVATO. 

 

11.           Afhaling en vervoer

 

 1. De vrijgave van de gekochte goederen vindt plaats op de door VAVATO vastgelegde plaats, dagen en uren, vermeld op de website en in de specifieke (online) voorwaarden.
 2. Bieder/koper dient bij het afhalen van de goederen de afgiftenota voor te leggen.
 3. Tenzij anders overeengekomen, dienen de gekochte goederen, inclusief eventuele inhoud en toebehoren, afgehaald te worden op de door VAVATO aangegeven locatie en op het door haar aangegeven tijdstip. Bij gebreke hiervan raakt bieder/koper in verzuim en is VAVATO overeenkomstig artikel 8 a bevoegd de kavel opnieuw te verkopen en/of voor rekening en risico van bieder/koper te verplaatsen en/of in opslag te geven en/of te verwijderen. 
 4. Bieder/koper is zelf verantwoordelijk voor het eventuele demonteren, meenemen van de kavel(s) en het transport van deze kavel(s).
 5. Bieder/koper zorg zelf voor de nodige gereedschap, hefmateriaal en/of transportmateriaal, verpakkingsmaterialen en vervoersmiddelen 
 6. Bieder/koper is gehouden om de goederen vakkundig te (laten) demonteren en transporteren. Indien desondanks schade ontstaat dan wel dreigt te ontstaan, dient de koper dit per omgaande aan VAVATO mee te delen.
 7. Bieder/koper dient door zijn toedoen ontstane beschadigingen aan vloeren, muren, daken, terreinen en derden te vergoeden en/of op zijn kosten te (laten) De koper draagt de volledige aansprakelijkheid voor de ontstane schade en de hieruit ontstane gevolgen.
 8. Bieder/koper is zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van eventueel benodigde documenten, vergunningen en verzekeringen voor de afhaling en demontage van de gekochte kavel(s).
 9. In een voorkomend geval dient bieder/koper een pand of terrein, nadat hij de door hem gekochte goederen heeft opgehaald, bezemschoon achter te laten. Hierbij dient bieder/koper ervoor te zorgen dat afval deugdelijk is afgevoerd. Eventueel chemisch afval en eventuele schadelijke (afval)stoffen dienen op de door de overheid voorgeschreven wijze te zijn afgevoerd en verwerkt. Bieder/koper zal VAVATO ter zake op het eerste verzoek bewijsstukken overleggen. 
 10. Indien VAVATO aan bieder/koper aanwijzingen heeft gegeven voor het betreden en/of achterlaten van een pand of terrein, demontage, sloop, ophalen van goederen, opslag, be- of verwerking, gebruik of toepassing van goederen, dient bieder/koper deze aanwijzingen onverkort op te volgen. Indien bieder/koper dit verzuimt, is bieder/koper aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende nadelige gevolgen en is VAVATO gerechtigd voor rekening en risico van bieder/koper alsnog te handelen conform deze aanwijzingen. 
 11. Indien het ophalen van andere kavels verhinderd of onmogelijk wordt door de afgifte van de kavels die door de bieder/koper zijn aangekocht, zal de bieder/koper verzocht worden de kavels op te halen tijdens de eerste afgiftedag of tijdens een vooraf afgesproken afgiftemoment. De koper zal hiervan door VAVATO per e-mail en/of per schrijven verwittigd worden. 
 12. In geval van doorverkoop zal de bieder/koper aanwijzingen van VAVATO aan zijn contractspartij doorgeven. 
 13. Afwijking van de door VAVATO gegeven aanwijzingen zijn voor eigen risico van de bieder/koper.
 14. Bieder/koper vrijwaart VAVATO voor alle eventuele aanspraken van derden voortvloeiend uit handelingen in strijd met de voorgaande bepalingen.

 

 

12.           Aanspraken van derden en vrijwaring

 

 1. Bieder/koper is ermee bekend dat op de gekochte goederen (mogelijk) rechten van derden rusten, waaronder begrepen eigendomsrechten. Deze rechten van derden zullen door koper worden gerespecteerd. Koper zal op het eerste verzoek van opdrachtgever en/of VAVATO zo spoedig mogelijk zorg dragen voor een deugdelijke uitlevering, ter beschikking stelling en afwikkeling van deze rechten. Indien koper de gekochte goederen onbeschadigd op het eerste verzoek van opdrachtgever en/of VAVATO retourneert, heeft koper recht op teruggaaf van de volledige koopprijs (pro rato). Koper zal op eerste verzoek van opdrachtgever en/of VAVATO schriftelijk aantonen dat koper de (eventuele) rechten van voornoemde derden deugdelijk heeft afgewikkeld. 
 2. Aanspraken van derden uit hoofde van bedoelde rechten geven koper niet het recht tot (gedeeltelijke) ontbinding of vernietiging van de koopovereenkomst en geven bieder/koper geen aanspraak op schadevergoeding. Een eventueel beroep op verrekening, compensatie, korting en dergelijke wordt hierbij eveneens uitgesloten. 
 3. Bieder/koper vrijwaart VAVATO tegen alle aanspraken van derden, en zal VAVATO de kosten vergoeden die zij maakt of zal maken in verband met het verweer tegen dergelijke aanspraken van derden, die verband houden met dan wel voortvloeien uit door VAVATO verrichte werkzaamheden uit hoofde van de (gebruikers)overeenkomst(en) met VAVATO. 

 

 

13.           Aansprakelijkheid

 

 1. Indien VAVATO aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld daar VAVATO een tussenpersoon is en geen eigenaar van de goederen. 
 2. VAVATO is niet aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade of enige andere schade van ongeacht welke aard. Evenmin is VAVATO aansprakelijk voor speciale schade zoals (o.a. doch niet limitatief) verlies aan informatie, gederfde winst, schade als gevolg van bedrijfsonderbreking of elke andere geldelijke schade.
 3. VAVATO is niet verantwoordelijk voor het ontbreken of niet volledig zijn van documenten waaronder inschrijvingsbewijzen, gelijkvormigheidsattesten, keuringsattesten, car-pass, onderhoudsboekjes, handleidingen, software, etc
 4. VAVATO is niet aansprakelijk voor foutieve beschrijvingen en/of vermeldingen in de catalogus/internetsite. Eventuele foutieve beschrijvingen en/of onvolledige vermeldingen kunnen in geen geval aanleiding geven tot verbreking van de overeenkomst noch van de koop. Alle beschrijvingen en/of vermeldingen zijn louter indicatief met dien verstaande dat een foutieve beschrijving en/of vermelding in de catalogus/internetsite niet tot aansprakelijkheid van VAVATO kan leiden. Elke indicatie van werkingen of andere commerciële specificaties zijn louter indicatief, zonder enige garantie of verantwoordelijkheid voor VAVATO
 5. VAVATO probeert haar website zo goed mogelijk te beveiligen. VAVATO kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit virussen in eender welke vorm, bugs, voor om het even welk programma of toepassing die incompatibel is met de door  de gebruiker aangewende infrastructuur evenals gebeurtenissen onafhankelijk van de wil van VAVATO of enige andere schade als gevolg van het gebruik van haar website.
 6. Het (laten) ophalen van de goederen, doet koper op eigen risico. VAVATO kan onder geen beding aansprakelijk worden gesteld voor enige (lichamelijke) schade die koper dan wel een derde hierdoor zou lijden.
 7. Bieders/kopers dienen de gekochte loten deskundig te verwijderen op hun kosten en risico zonder beschadigingen aan de gebouwen en de andere loten aan te brengen. De aansprakelijkheid bij deze verwijdering is volledig voor de koper. De koper is ook verantwoordelijk voor zijn helpers, medewerkers of aangestelde bij deze verwijdering van de goederen. Het is verboden te branden, lassen en slijpen zonder hiervoor voldoende verzekerd te zijn. 
 8. VAVATO is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door milieubelastende of schadelijke stoffen in of aan de te gekochte goederen. 
 9. Bieders/kopers zijn zelf verantwoordelijk om de correctheid van de bij mailing verstuurde informatie tijdens de online en/of live veiling zelf te controleren. Bieder/kopers kunnen bijgevolg VAVATO niet aansprakelijk houden voor technische fouten of onvolkomenheden in de bij mailing verstuurde informatie tijdens de online en/of live veiling. 
 10. Bieders/kopers worden geacht de kavels grondig te hebben geïnspecteerd. Door een bod uit te brengen erkent en bevestigt de bieder/koper uitdrukkelijk dat hij het goed waarop hij biedt voorafgaandelijk heeft bezichtigd, geïnspecteerd, bijgevolg de feitelijke toestand van het lot aanvaardt.
 11. Iedere bieder/koper, zowel de rechtspersoon als de natuurlijke persoon, wordt geacht voor zichzelf te hebben gekocht en in eigen naam en is daarvoor hoofdelijk verantwoordelijk. Iedere koper blijft gehouden aan zijn aankoop, ook al wordt een ander als koper opgegeven. De koper blijft persoonlijk gehouden tot de betaling van de loten die hem toegewezen werden, welke ook zijn hoedanigheid moge zijn. 
 12. Als meerdere personen gezamenlijk hebben geboden, zijn zij hoofdelijk aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende verplichtigen.
 13. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens VAVATO en de door VAVATO bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken hulppersonen, één jaar.
 14. Een klacht dient schriftelijk te gebeuren binnen de 24u na de bieding. Na verloop van deze termijn worden geen klachten meer aanvaard. De klant wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden. Het indienen van een klacht ontslaat de klant niet van zijn betalingsverplichtingen. 
 15. VAVATO is niet aansprakelijk voor in het kader van de online veiling veroorzaakte schade als gevolg van computerstoringen eventuele onderbrekingen van welke aard ook, waaronder mede worden begrepen gebreken en/of storingen van hard- en/of software, andere technisch problemen, overbelasting, e.d. VAVATO is derhalve onder andere niet aansprakelijk voor schade indien de bieder/koper als gevolg van een computerstoring niet in staat is een bod uit te brengen. In een dergelijk geval zal VAVATO besluiten de kavels toe te wijzen aan wie wel op de site kon geraken of terug in de veiling te plaatsen. 
 16. VAVATO kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit virussen in eender welke vorm, bugs, voor om het even welk programma of toepassing die incompatibel is met de door de bieder/koper aangewende infrastructuur evenals gebeurtenissen onafhankelijk van de wil van VAVATO.
 17. VAVATO is niet aansprakelijk voor de websites, links naar de websites en de inhoud van de websites van derden op haar eigen website. Het plaatsen van links door VAVATO houdt op geen enkele wijze goedkeuring in van de inhoud daarvan. 
 18. Behoudens in geval van fraude, opzet en grove schuld van VAVATO, is VAVATO niet aansprakelijk voor enige schade zoals opgenomen in dit artikel.
 19. Onverminderd de voorgaande uitsluitingen van aansprakelijkheid, in geval dat VAVATO toch aansprakelijk kan worden gehouden, dan zal haar aansprakelijkheid in elk geval beperkt zijn tot een maximum van 500 EUR.
 20. De hierboven vermelde omstandigheden kunnen in geen geval aanleiding geven tot enige financiële compensatie aan de bieder/koper of derden.

14.           Intellectuele eigendomsrechten

 a) Alle rechten van intellectuele eigendom i.v. de diensten als mede de ontwerpen, tekeningen, documentatie, software, data en alle andere materialen die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst tussen VAVATO en de bieder/koper, dan wel die daaruit voortvloeien, berusten uitsluitend bij VAVATO.

 

15.           Privacy

 

 1. a) VAVATO respecteert en draagt zorg voor de privacy van bieder/koper en handelt hierbij steeds in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische privacywet (Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens). Voor meer inlichtingen moet de Privacyverklaring worden geraadpleegd. 

 

16.           Toepasselijk recht en bevoegdheid

 

 1. a) Elk geschil met betrekking tot het afsluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van deze overeenkomst, wordt beheerst door het Belgisch recht en zal tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen behoren zelfs indien er meerdere verweerders zijn. Zo de Vrederechter bevoegd is, zal de Vrederechter van het 5de Kanton van Antwerpen bevoegd zijn.